මට මනුස්සයෙක් විදිහට ජීවත් වෙන්න ඉඩක් නැති සම්ප්‍රදායයක් ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න බෑ – ලංකා බණ්ඩාරනායක

 ඔබ ක්ෂේත‍්‍රයට අවතීර්ණ වෙන්නේ නිළියක් විදියට… පසුකාලීනව රංගවස්ත‍්‍ර නිර්මාන ශිල්පිනියක් බවට පත්වෙනවා. දැන් සිනමාවට පිවිසිලා. ඇයි මෙහෙම භූමිකා දෝලනය කරන්නේ

Read more